Miljöpolicy


 

Vi på Cranex AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vår produktion och försäljning av maskiner, moderniseringar och underhåll ska vi:

  • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.

  • Hushålla med råvara, material och energi.

  • Ha en väl fungerande källsortering.

  • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.

  • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.

  • Arbeta förebyggande med risker och möjligheter för att minska föroreningar.

  • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att därigenom förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.